Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Ogłoszenie o przetargu ZP/01/2019 - Kontynuacja budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji oraz noclegowni PORT
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.: „Kontynuacja budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi oraz wykonanie 1-go Etapu budowy Noclegowni w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”...

SIWZ >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47172

Zał. 1 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47144

Zał. 2 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47145

Zał. 3 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47146

Zał. 4 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47147

Zał. 5 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47148

Zał. 6 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47149

Zał. 7 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47150

Zał. 8 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47151

Zał. 9 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47152

Zał. 10 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47153

Zał. 11 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47154

Zał. 12 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47155

Zał. 13 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47156

Zał. 14 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47157

Zał. 15 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47158

Zał. 16 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47160

Zał. 17 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47161

Zał. 18 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47162

Zał. 19 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47163

Zał. 20 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47164

Zał. 21 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47165

Zał. 22 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47166

Zał. 23 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47167

Zał. 24 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47168

Zał. 25 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47169

Zał. 26 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47170

Zał. 27 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=47171

 

Łódź, dn. 31.07.2019 r.

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

https://www.nbip.pl/mopitu

ul. Niciarniana 41

92-320 Łódź

Tel. 0-42 676 17 34

Fax 0-42 676 18 88

Mail: mczp@mczp-lodz.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.:

„Kontynuacja budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi oraz wykonanie 1-go Etapu budowy Noclegowni w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”

 

1. Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z kontynuacją budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji  oraz wykonanie 1-go Etapu budowy Noclegowni na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie ogrodzonej działki w Łodzi przy ul.Przybyszewskiego 253. Działka ta znajduje się w narożniku ul. Przybyszewskiego
i ul. Papierniczej, a wjazd na działkę prowadzi od strony ul. Papierniczej.

          Kontynuacja budowy obiektu dla osób w stanie intoksykacji w poziomie parteru budynku, obejmować będzie swym zakresem wykonanie prac instalacyjnych oraz wykończeniowych. Część północna budynku, z dawnym węzłem centralnego ogrzewania, poddana będzie modernizacji
w istniejących gabarytach.

Etap 1-szy budowy Noclegowni to nadbudowa piętra nad kontynuowaną budową obiektu dla osób
w stanie intoksykacji wraz z wykonaniem dachu oraz dobudowa dwóch ewakuacyjnych klatek schodowych przy budynku dla osób w stanie intoksykacji.

 

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:

    Maksymalnie do 30.06.2020.

3. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. Nie podlegają wykluczeniu;

Brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ.

 

 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z oferta przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.

 

 1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

 

Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z oferta przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.

 

 1. Zdolności technicznej i zawodowej.

- Wykonawcy:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże że okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia o podobnym charakterze o wartości min.  5 000 000,00 zł brutto każda.

           

 1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 

4. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

 1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę:
 1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);
 2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:
 1. zamawiającym,
 2. Osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

Członkami komisji przetargowej,

 1. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

 1. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
 2. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium najniższej ceny w 60%, kryterium termin wykonania zamówienia 20% i kryterium okres gwarancji w 20%.

6. Miejsce i termin składania ofert

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

ul. Niciarniana 41

92-320 Łódź

W sekretariacie, III piętro

      Termin składania ofert upływa w dniu 19.08.2019 r. o godz. 12.30

7. Termin związania ofertą:

 1. Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Zamawiający może żądać w uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, aby Oferent przedłużył okres związania ofertą o ściśle określony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.       

8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona jest na stronie: https://www.nbip.pl/mopitu

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych oraz wariantowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

11. Zamawiający nie dopuszcza w umowie zmiany ceny.

12. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 u.p.z.p. oraz art. 144.

13. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej,

15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego według procedury określonej w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16).

Dr n. med. Krzysztof Kumański

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 282
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2019-07-31 08:14:25
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-07-31 09:45:36 Andrzej Korasiewicz
Publikacja artykułu
2019-07-31 09:41:21 Andrzej Korasiewicz
2019-07-31 08:50:19 Andrzej Korasiewicz
2019-07-31 08:33:56 Andrzej Korasiewicz
2019-07-31 08:18:53 Andrzej Korasiewicz