Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Ogłoszenie o przetargu ZP/03/2019 - Catering
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.: „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”...

SIWZ >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=49714

Zał. 1 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=49715

Zał. 2 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=49716

Zał. 3 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=49717

Zał. 4 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=49718

Zał. 5 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=49719

Zał. 6 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=49720

Zał. 7 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=49721

Zał. 8 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=49722

Zał. 9 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=49723

 

Łódź, dn. 29.11.2019 r.

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

https://www.chylinskilodz.pl

ul. Niciarniana 41

92-320 Łódź

Tel. 0-42 676 17 34

Fax 0-42 676 18 88

Mail: mczp@mczp-lodz.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.:

„USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”
1. Przedmiotem zamówienia jest:

PAKIET 1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie własnym nakładem sił i środków usługi
w zakresie codziennego, całodobowego produkowania i sukcesywnego dostarczania posiłków dla pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień Zamawiającego położonego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41 oraz Oddziału Leczenie Abstynencyjnych Zespołów Alkoholowych (Detoksykacji) przy ul. Kilińskiego 232. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione są w załączniku nr 7 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Kod CPV: 55520000-1 usługi dostarczania posiłków,

                 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków.

PAKIET 2

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie własnym nakładem sił i środków usługi w zakresie codziennego, całodobowego produkowania i sukcesywnego dostarczania posiłków dla pacjentów hosteli-noclegowni przy ul. Niciarnianej 41 i Oddziału Dziennego przy ul. Niciarnianej 41. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione są załączniku nr 8 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

Kod CPV: 55520000-1 usługi dostarczania posiłków,

                 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków.

 2. Wymagany termin realizacji zamówienia:

     12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

3. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. Nie podlegają wykluczeniu;

Brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ.

 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.

 1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.

 1. Zdolności technicznej i zawodowej.

- Wykonawcy:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia o podobnym charakterze o wartości min. 150 000,00 zł brutto każda.

         3.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

IV. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

 1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę:
 1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019, poz. 243 ze zmianami) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 ze zmianami);
 2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:
 1. zamawiającym,
 2. Osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

Członkami komisji przetargowej,

 1. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

 1. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
 2. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium najniższej ceny w 60% i kryteria: czas dostarczania posiłków 20%, termin płatności 20%.

5. Miejsce i termin składania ofert

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

ul. Niciarniana 41

92-320 Łódź

W sekretariacie, III piętro

      Termin składania ofert upływa w dniu 10.12.2019 r. o godz. 12.30

6. Termin związania ofertą:

 1. Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Zamawiający może żądać w uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, aby Oferent przedłużył okres związania ofertą o ściśle określony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona jest na stronie: https://www.nbip.pl/mopitu

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych oraz wariantowych.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza w umowie zmiany ceny.

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 u.p.z.p.

      12.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

     13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej,

     14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

      aukcji elektronicznej.

    15. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego według procedury określonej w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019, poz.1843).

 

Dr n. med. Krzysztof Kumański

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 178
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2019-11-29 08:51:56
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-11-29 09:25:59 Andrzej Korasiewicz
Publikacja artykułu
2019-11-29 09:00:29 Andrzej Korasiewicz
2019-11-29 08:59:32 Andrzej Korasiewicz
2019-11-29 08:57:41 Andrzej Korasiewicz