Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Ogłoszenie o przetargu ZP/09/2020

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.„Dostawa urządzeń medycznych i mebli medycznych do MCTiPZ w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”...

Załączniki:

SIWZ >>>  http://nbip.pl/mopitu/i/?i=58846

Zał.1a >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=58832

Zał.1b >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=58833

Zał.1c >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=58834

Zał.1d >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=58835

Zał.1e >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=58836

Zał.2  >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=58837

Zał.3  >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=58838

Zał.4  >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=58839

Zał.5  >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=58840

Zał.6  >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=58841

                                                           Łódź, dn. 22.12.2020 r.

         Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej

                                     im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi                                           

https://www.chylinskilodz.pl

ul. Niciarniana 41

92-320 Łódź

Tel. 0-42 676 17 34

Fax 0-42 676 18 88

Mail: mczp@mczp-lodz.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.:

„Dostawa urządzeń medycznych i mebli medycznych do MCTiPZ w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa do noclegowni i Zakładu Diagnostyczno-Obserwacyjnego następującego sprzętu:

CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne

CPV 331920000-2 Meble medyczne

 

Zamówienie jest podzielone na następujące części:

PAKIET nr 1 - Urządzenia medyczne dla noclegowni przy ul. Przybyszewskiego 253

PAKIET nr 2 - Alkometr stacjonarny dla noclegowni przy ul. Przybyszewskiego 253

PAKIET nr 3 - Meble medyczne dla noclegowni przy ul. Przybyszewskiego 253

PAKIET nr 4 - Urządzenia medyczne dla MCTiPZ - dostawa ul. Przybyszewskiego 253

PAKIET nr 5 - Meble medyczne dla MCTiPZ - dostawa ul. Przybyszewskiego 253

                            

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:

     16 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. Nie podlegają wykluczeniu;

Brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ.

 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.

 1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.

 1. Zdolności technicznej i zawodowej.

- Wykonawcy:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże że okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia o podobnym charakterze  o wartości min. 20 000,00 zł brutto każda (dla pakietu 1).

                Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

 1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę:
 1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2020.814 t.j. z dnia 2020.05.07 ze zmianami) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zmianami);
 2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:
 1. zamawiającym,
 2. Osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

Członkami komisji przetargowej,

 1. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

 1. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
 2. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium najniższej ceny w 60% i kryteria: czas dostawy 20%, termin płatności 20%.

6. Miejsce i termin składania ofert

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

ul. Niciarniana 41

92-320 Łódź

W sekretariacie, III piętro

      Termin składania ofert upływa w dniu 07.01.2021 r. o godz. 12.15

    7. Termin związania ofertą:

 1. Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Zamawiający może żądać w uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, aby Oferent przedłużył okres związania ofertą o ściśle określony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona jest na stronie: https://www.nbip.pl/mopitu

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych oraz wariantowych.

   10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

    11. Zamawiający nie dopuszcza w umowie zmiany ceny.

    12. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 u.p.z.p.

    13.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

    14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej,

    15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

    16. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego według procedury określonej w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019, poz.1843 z późn. zmianami).

 

Dr n. med. Krzysztof Kumański

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 96
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2020-12-23 09:21:02
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-12-23 12:01:28 Andrzej Korasiewicz
Publikacja artykułu
2020-12-23 12:01:14 Andrzej Korasiewicz
2020-12-23 09:39:31 Andrzej Korasiewicz
2020-12-23 09:36:38 Andrzej Korasiewicz
2020-12-23 09:36:05 Andrzej Korasiewicz
2020-12-23 09:35:41 Andrzej Korasiewicz
2020-12-23 09:34:00 Andrzej Korasiewicz
2020-12-23 09:32:18 Andrzej Korasiewicz