Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Ponowny przetarg na dostawę leków (05/2011)
Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ponownie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę dla zamówienia pn.: „Dostawa leków i środków opatrunkowych dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i środków opatrunkowych do Zakładu Medycyny Uzależnień przy ul. Kilińskiego 232. Szczegółowy wykaz leków i środków opatrunkowych w załączniku nr 1 do SIWZ...
Nr postępowania: ZP/05/2011 Data: 15.12.2011 r.


Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
www.mopitu.pl
ul. Niciarniana 41
92-320 Łódź
Tel. 0-42 676 18 18
Fax 0-42 676 18 88ogłasza

przetarg nieograniczony na dostawę dla zamówienia pn.:

„Dostawa leków i środków opatrunkowych dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi”


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i środków opatrunkowych do Zakładu Medycyny Uzależnień przy ul. Kilińskiego 232. Dostawa odbywać się będzie raz w tygodniu następnego dnia po złożeniu zamówienia telefonicznie lub faksem. Koszty transportu muszą być uwzględnione w podanych cenach leków. Szczegółowy wykaz leków i środków opatrunkowych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Kod CPV: 33600000-6 dostawa leków

Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Termin realizacji zamówienia:

Dostawa odbywać się będzie raz w tygodniu następnego dnia po złożeniu zamówienia telefonicznie lub faksem. Ostateczna ilość zostanie uzgodniona każdorazowo przed dostawą. Dostawa odbywać się będzie 1 raz w tygodniu. Umowa zostanie zawarta na okres 1 roku.

3. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wyszczególnionych w art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p.,
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia, według formuły spełnia - nie spełnia.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowania wymaganych każdy Wykonawca złoży poniższe dokumenty i oświadczenia w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składanie ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 -3 u.p.z.p., którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie dopuszcza się możliwość złożenia takiego oświadczenia przez Lidera (Pełnomocnika) Wykonawców występujących wspólnie)
3) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na skutek zaistnienia przesłanek z art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ (składa każdy wykonawca występujący wspólnie)
4) Koncesja, zezwolenie lub licencja na prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium najniższej ceny.

5. Miejsce i termin składania ofert
Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
ul. Niciarniana 41
92-320 Łódź
W sekretariacie, III piętro

Termin składania ofert upływa w dniu 28 grudnia 2011 r. o godz. 12.30

6. Termin związania ofertą:

a) Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania z oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
b) Zamawiający może żądać w uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, aby Oferent przedłużyli okres związania ofertą o ściśle określony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona jest na stronie: BIP http://www.mopitu.nbip.pl

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych oraz wariantowych.

9. Zamawiający dopuszcza w umowie zmianę cen (w górę, w dół) w stosunku do treści oferty, w przypadku zmiany przepisów polegających na wprowadzeniu obligatoryjnych cen leków lub w przypadku zmiany stawki VAT.

10. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 u.p.z.p. do 20% wartości zamówienia.

11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej,

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Dr Krzysztof Kumański

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi


SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4 (umowa)
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3206
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2011-12-15 13:15:17
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2011-12-15 13:16:59 Andrzej Korasiewicz
Publikacja artykułu