Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Przetarg na dostarczanie posiłków dla pacjentów MOPiTU
Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na: USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH ZAMAWIAJĄCEGO...


Nr postępowania: ZP/02/2012 Data: 20.02.2012

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
www.mopitu.pl
ul. Niciarniana 41
92-320 Łódź
Tel. 0-42 676 18 18
Fax 0-42 676 18 88

ogłasza

przetarg nieograniczony na: USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH ZAMAWIAJĄCEGO


1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie własnym nakładem sił i środków usługi w zakresie codziennego, całodobowego produkowania i sukcesywnego dostarczania posiłków dla pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień Zamawiającego położonego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41 oraz Odziału Leczenie Abstynencyjnych Zespołów Alkoholowych (Detoksykacji) Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 232.
Kod CPV: 55520000-1 usługi dostarczania posiłków,
55321000-6 usługi przygotowywania posiłków.
Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

3. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1/ złożą prawidłową pod względem formalnym i merytorycznym ofertę,
2/ posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia,
3/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 ust. 1 i ust. 2 PZP (wyszczególnienie okoliczności wykluczających z postępowania znajduje się w pkt 5.2. SIWZ).
Dokonanie oceny powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonej oferty
i dokumentów dołączonych do oferty wyszczególnionych w Części VI SIWZ. Wykonawcy, którzy nie spełnią choćby jednego warunku uczestnictwa w niniejszym postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną odrzucone.

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium szacunkowej wartości zamówienia brutto 100%

5. Miejsce i termin składania ofert
Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
ul. Niciarniana 41
92-320 Łódź

W sekretariacie, III piętro

Termin składania ofert upływa w dniu 29 lutego 2012 r. o godz. 12.30.

6. Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona jest na stronie: www.mopitu.pl

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, równoważnych oraz wariantowych.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w określonym w SIWZ przedmiocie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 PZP.

10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

11. Zamawiający nie dopuszcza zmiany cen w umowie. 12. Zamawiający nie zamierza:
-zawrzeć umowy ramowej,
- ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Dr Krzysztof Kumański
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi


SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3564
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2012-02-20 11:51:41
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2012-02-20 11:59:37 Andrzej Korasiewicz
Publikacja artykułu
2012-02-20 11:59:27 Andrzej Korasiewicz
2012-02-20 11:58:49 Andrzej Korasiewicz